Sprawozdanie o odpadach komunalnych BDO

Usługa obejmuje kompleksową obsługę systemu BDO dla podmiotów
zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Oferuję również pomoc dla gmin w złożeniu lub korekcie gminnego sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
do Marszałka Województwa.

Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie rocznego sprawozdania o odpadach komunalnych  w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

399*

Sprawozdanie Gminy do Urzędu Marszałkowskiego

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie gminnego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do Marszałka Województwa. 

Oferuję również pomoc w poprawnym skorygowaniu sprawozdań zwróconych do korekty. 

599*

Terminowość. Przestrzegam wspólnych ustaleń i nie doprowadzam do opóźnień. Oferuję pomoc, dzięki której na czas zostanie złożone Twoje sprawozdanie BDO

Stały kontakt przez cały okres współpracy. Na bieżąco informuję Cię o etapie realizacji i terminie złożenia sprawozdania do Marszałka Województwa.

Doświadczenie. Moja wiedza zdobyta na licznych szkoleniach oraz niezastąpiona praktyka dają Ci pewność, że Twoje sprawozdanie BDO zostanie złożone prawidłowo.

Sprawozdanie o odpadach komunalnych

Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne — Jeżeli masz firmę zajmującą się odbieraniem, zbieraniem i gospodarowaniem odpadami to musisz co roku składać sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych. Ponadto Twoje przedsiębiorstwo musi być wpisane do rejestru odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Termin składania  sprawozdań  wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta za pośrednictwem systemu BDO jest wyznaczony do 31 stycznia każdego roku za rok poprzedni.

Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i prządku w gminach  mówi, że przedsiębiorca musi składać dwa sprawozdania z odpadów komunalnych  z podziałem na:

 • odpady odbierane z nieruchomości zamieszkałych
 • odpady odebrane z nieruchomości niezamieszkałych

lub jedno sprawozdanie o odpadach komunalnych uwzględniające te nieruchomości.

Ustawa ta nakłada również obowiązek składania zeznań rocznych w BDO na:

 • podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), z wyłączeniem gminy;
 • podmioty zbierające odpady komunalne, z wyłączeniem podmiotów przyjmujących odpady komunalne od innego zbierającego odpady komunalne;

Sprawozdania o odpadach komunalnych złożone przez podmioty odbierające odpady są wykorzystywane do analizy gospodarki odpadami komunalnymi w danej gminie. Na tej podstawie określa się realizację zadań związanych z gospodarką odpadami i przekazuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ).

Ewidencja odpadów komunalnych

Oprócz corocznych sprawozdań przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia na bieżąco ewidencji o zebranych i odebranych odpadach oraz jest nałożony na nich obowiązek osiągnięcia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu. Bardzo ważne jest, aby prowadzona ewidencja odpadów komunalnych nie zawierała błędów i była prowadzona na bieżąco, gdyż to na jej podstawie jest przygotowywane zeznanie roczne.

Kary za brak sprawozdania dla podmiotu zbierającego odpady komunalne

Ważne jest, aby sprawozdawczość była robiona terminowo i zawierała rzetelne i faktyczne dane, gdyż w przypadku opóźnienia lub zawarcia danych odbiegających od stanu faktycznego ustawodawca przewidział kary pieniężne:

 • 100 zł kary za każdy dzień zwłoki w przypadku złożenia sprawozdania po terminie
 • 200 – 500 zł kary za złożenie nierzetelnego sprawozdania
 • 500 – 5000 zł kary za brak uzupełnienia sprawozdania po wezwaniu do korekty

Mając na uwadze szereg obowiązków nałożonych na  podmioty zajmujące się gospodarowaniem odpadami komunalnymi, wychodzę naprzeciw, oferując profesjonalną i kompleksową obsługę systemu BDO w tym zakresie.

Oferuję Ci pomoc w następujących obszarach:

 • Obsługę systemu BDO dla podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi
 • Wnioski — pomoc przy wypełnieniu wniosków rejestrowych, aktualizacyjnych i o wykreślenie oraz pełne wsparcie merytoryczne w tym zakresie
 • Ewidencja — pomoc w uporządkowaniu prowadzonej ewidencji w systemie BDO oraz przejęcie obowiązku prowadzenie ewidencji
 • Sprawozdania — pomoc w przygotowaniu oraz złożeniu sprawozdania o odpadach do gminy

Jeżeli nie możesz poradzić sobie z formalnościami albo nie chcesz tracić czasu na dodatkową biurokrację, chętnie pomogę Tobie w wywiązaniu się nałożonych przez ustawodawcę obowiązków. Zapraszam do kontaktu i współpracy.

*Koszt przygotowania i złożenia sprawozdania w zależności od rodzaju od 399 zł netto

 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zobowiązany jest do sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji zadać z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdanie to powinno być sporządzone i złożone do Marszałka Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 

Gmina przygotowuje sprawozdanie na podstawie danych zebranych od podmiotów gospodarujących odpadami na jej terenie. Są to:

 • Roczne sprawozdania podmiotów prowadzących PSZOK
 • Roczne sprawozdania podmiotów zbierających odpady komunalne
 • Roczne sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne od mieszkańców

W przypadku gdy sprawozdanie zostanie przygotowane nierzetelnie, Marszałek Województwa wzywa gminę do jego poprawienia w terminie do 30 dni, a w przypadku kolejnych wezwań, termin korekty jest skrócony do 14 dni. 

Jeżeli masz problem ze złożeniem lub korektą sprawozdania chętnie pomogę Tobie pomogę. Zapraszam do kontaktu i współpracy.

*Koszt przygotowania i złożenia sprawozdania gminnego w zależności od zakresu od 599 zł netto

 

*Koszt przygotowania i złożenia sprawozdania gminnego wraz ze zweryfikowaniem sprawozdań, o których mowa powyżej od 999 zł netto

Na co dzień pomagam przedsiębiorcom w dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności związanych z systemem BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Katarzyna Podsiad

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy obsłudze BDO dla podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.
  * Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez BIONES sp. z o.o. m.in. w celu komunikacji z Tobą oraz w innych celach zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności: https://biones.pl/polityka-prywatnosci/

  error: Zawartość tej strony jest chroniona!