BDO firma budowlana — obowiązki firm remontowo-budowlanych

by | 11 January 2022

BDO firma budowlana — kto powinien się zarejestrować

Przedsiębiorstwa budowlane w związku z prowadzoną działalnością wytwarzają różne rodzaje odpadów. Są to między innymi odpady w postaci gruzu powstałego podczas budowy, ziemia czysta lub zanieczyszczona wydobywana podczas wykopów związanych z budową i wywożona poza teren budowy. Ponadto należy pamiętać o innych odpadach z grupy 17, czyli beton, tynki, odpady asfaltowe, odpady drewniane, metalowe, szklane i odpady z tworzyw sztucznych takie jak pianki poliuretanowe, płyty styropianowe czy folie. Ogólnie rzecz biorąc, pod uwagę trzeba wziąć wszystkie odpady związane z pracami na danej inwestycji. 

Zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 r. wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. 

Oprócz gospodarowania odpadami, po przekroczeniu ustalonych limitów wytworzonych odpadów, firmy budowlane są zobowiązane do prowadzenia stosownej ewidencji w bazie BDO. Co za tym idzie, w takim przypadku wymagana jest również rejestracja w systemie.  Aby uzyskać wpis do bazy BDO, firma budowlana musi złożyć odpowiedni wniosek w BDO, w którym określa m.in. rodzaje wytwarzanych odpadów.

Jeżeli dana firma na potrzeby swojej działalności sprowadza np. materiały wykończeniowe lub budowlane z zagranicy, w tym z państw z terytorium Unii Europejskiej, w świetle przepisów staje się również wprowadzającym na terytorium Polski produkty w opakowaniach i to również obliguje do dokonania wpisu w BDO oraz uiszczaniu opłaty produktowej. 

Podobna sytuacja jest w przypadku sprowadzania maszyn lub części do maszyn. W takim przypadku przedsiębiorstwo może być sklasyfikowanie jako wprowadzający na terytorium Polski opony, oleje, smary oraz baterie i akumulatory. Jest to sytuacja, w której firma remontowo budowlana musi uzyskać wpis do BDO i wywiązywać się z obowiązków nałożonych na wprowadzających produkty na teren kraju. 

BDO FIRMA BUDOWLANA

Zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 r. wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Wniosek BDO a firma budowlana

Jeżeli dana firma budowlana spełnia któreś z powyższych kryteriów to powinna złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO i składać stosowne sprawozdania, a w przypadku wytwarzanych odpadów również prowadzić wymaganą ewidencję. 

Firmy budowlane składające wniosek do BDO powinny wskazać w nim jaki rodzaj odpadów wytwarzają, a w przypadku ewidencji wykazywać ilości  z miejsca, w których odpad został wytworzony.

Sprawozdanie BDO a firma budowlana

Po dokonaniu wisu do BDO firma budowlana zobowiązana jest do corocznego składania sprawozdań z prowadzonej działalności w zakresie wyszczególnionym we wpisie do rejestru BDO.

BDO w firmie budowlanej — limity wagowe i zwolnienia z obowiązku rejestracji

W styczniu 2020 w życie weszło rozporządzenie Ministra Klimatu, które zwalnia z obowiązku rejestracji i ewidencji w BDO przedsiębiorstwa, które wytwarzają wyłącznie odpady i ilości w nim zawarte. Rozporządzenie to rozszerza rodzaje odpadów objętych zwolnieniami i zwiększa ich limity.

Poniżej przedstawiam limity wagowe dla  poszczególnych grup odpadów, które zwalniają z obowiązku rejestracji i ewidencji w BDO. Przekroczenie któregokolwiek z wyznaczonych limitów dla danego rodzaju odpadu, zobowiązuję przedsiębiorcę do rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami, prowadzenia odpowiedniej ewidencji oraz sprawozdawczości. 

Tabele kodów odpadów BDO wraz z limitami dla firm remontowo budowlanych

Limity dla odpadów z grupy 17 dla odpadów budowlanych

BDO_LIMITY_FIRMY_BUDOWLANE_GRUPA_17

Limity dla odpadów opakowniaenowych związanych z prowadzeniem firmy

BDO_LIMITY_FIRMY_BUDOWLANE_GRUPA_15

Limity dla odpadów innych niż budowlane, związanych z prowadzeniem firmy

BDO_LIMITY_FIRMY_BUDOWLANE_POZOSTAŁE

Biorąc pod uwagę przedstawione limity, można przypuszczać, że obowiązki związane z BDO będą dotyczyć nawet małe firmy budowlane. 

BDO firma budowlana — kary za nieprzestrzeganie obowiązków związanych z BDO

Za niedopełnienie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami firm budowlana może zostać ukarana grzywną, administracyjną karą pieniężną, a jej właściciel może nawet zostać aresztowany.

Kary Grzywny i areszt wymierzają sądy. Mogą one być zastosowane w przypadku niedopełnienia obowiązku:

  • złożenia wniosku o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenia z rejestru BDO
  • prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości
  • przechowywania przez określony czas (5 lat) lub nieudostępniania, lub nie przedkładania dokumentów i danych, do których jest zobowiązany w związku z BDO

Administracyjną kara pieniężna jest nakłada przez WIOŚ w następujących przypadkach:

  • działalność jest prowadzona bez wymaganego wpisu do BDO
  • braku ewidencji i sprawozdawczości
  • zbierania odpadów bez wymaganego pozwolenia
  • przekazywanie odpadów nieuprawnionym podmiotom

* powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (DBO)

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja w BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 299*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 199*

Sprawozdawczość BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 349*

Aktualizacja wpisu w BDO Wykreślenie z rejestru BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 199*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 349*
BDO opakowania na wynos

BDO Gastronomia 7 podstawowych zagadnień związanych z BDO dla restauratorów i firm cateringowych

BDO Gastronomia - wprowadzenie do tzw. Bazy Danych o Odpadach i odpowiedź na pytanie: Czy BDO dotyczy gastronomii? Potoczna nazwa nie odzwierciedla...
BDO SKLEP INTERNETOWY

BDO sklep internetowy — 6 obowiązków wprowadzającego produkty w opakowaniach

BDO sklep internetowy — czyli kto jest wprowadzającym produkty w opakowaniach Prowadzenie sklepów internetowych w przeważającej części wiąże się ze...
BDO WARSZTAT SAMOCHODOWY

BDO warsztat samochodowy — sprawdź, dlaczego powinieneś się zarejestrować!

BDO warsztat samochodowy — wprowadzenie Przedsiębiorcy świadczący usługi związane z naprawą lub serwisem pojazdów mechanicznych tj. samochody czy...
Handel samochodami a BDO

Handel samochodami a BDO

Handel samochodami a BDO. Rejestr BDO — Obowiązek importera samochodów Jeżeli handlujesz sprowadzonymi samochodami powinieneś zapoznać się z...
NUMER_REJESTROWY_BDO

Numer BDO Sprawdź, na jakich dokumentach musi się znaleźć!

Numer BDO — kto musi go posiadać Indywidualny numer BDO nadawany jest podmiotom, które dokonały rejestracji w systemie BDO, czyli bazie danych o...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.