BDO warsztat samochodowy — sprawdź, dlaczego powinieneś się zarejestrować!

by | 18 February 2022

BDO warsztat samochodowy — wprowadzenie

Przedsiębiorcy świadczący usługi związane z naprawą lub serwisem pojazdów mechanicznych tj. samochody czy motocykle, wytwarzają wiele różnych odpadów wytwarzanych w wyniku wykonywanej działalności. Są to między innymi oleje, smary, filtry, czyściwa, akumulatory, płyny chłodnicze, zużyte opony, złom czy tworzywa sztuczne. Jako że odpady te nie są odpadami komunalnymi, kwalifikuje to wytwórcę (w tym przypadku warsztat) do rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO). Mimo że warsztat nie jest bezpośrednio pierwotnym właścicielem odpadów powstałych w wyniku napraw czy konserwacji to ustawa o odpadach zgodnie z art. 3 pkt 32 mówi, że podmioty świadczące ww. usługi są klasyfikowane jako wytwórcy odpadów i to na nie spadają obowiązki związane z gospodarowaniem ww. odpadami.  

Tak więc, usługi związane z mechaniką pojazdową klasyfikują się do rejestracji w BDO, gdyż mamy tu do czynienia z powstawaniem odpadów w wyniku świadczonych usług. Nie dotyczy to tylko dużych warsztatów, stacji diagnostycznych, warsztatów blacharskich czy wulkanizacji, ale także mechaników samochodowych, którzy świadczą swoje usługi w ramach wykonywanej działalności gospodarczej.

Watro, zwrócić uwagę, że oprócz odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług, firmy wytwarzają również inne odpady tj. pudełka po częściach, puszki po olejach, smarach czy innych substancjach służących do konserwacji, czy eksploatacji urządzeń mechanicznych. W takim przypadku dany podmiot jest tzw. pierwotnym wytwórcą odpadów.

Zdarza się, że podmioty świadczące usługi związane z mechaniką pojazdową dodatkowo prowadzą sprzedaż części czy innych produktów związanych ze swoją działalnością. W takim przypadku w świetle przepisów BDO będą zaklasyfikowani jako wprowadzający produkty w opakowaniach. Sytuacja taka wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i wymaga dodatkowego wpisu do rejestru jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach.  

BDO MECHANIKA POJAZDOWA

W rozumieniu przepisów BDO warsztat samochodowy jest wytwórcą odpadów

Zgodnie z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 r. wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Rejestr BDO warsztat samochodowy

Rejestr BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest systemem opracowanym przez ministerstwo środowiska i został uruchomiony w 2018. Ma on na celu gromadzenie informacji o wprowadzonych na rynek produktach, produktach w opakowaniach oraz gospodarce odpadami. W systemie BDO przedsiębiorcy mogą wywiązywać się ze swoich obowiązków rejestracyjnych, ewidencyjnych i sprawozdawczych nałożonych przez ustawodawcę. Aby wywiązać się z ww. obowiązków, warsztat samochodowy powinien uzyskać wpis do rejestru w zakresie zgodnym z prowadzoną działalnością. 

Wpis do BDO warsztat samochodowy

Warsztat mechaniczny w przypadku wytwarzanych odpadów powinien wpisać się w dziale XII rejestru BDO jako wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego. We wpisie trzeba określić miejsce wytwarzania odpadów — najczęściej jest to adres warsztatu. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada kilka warsztatów, to musi uwzględnić je wszystkie. Kolejnym krokiem przy rejestracji jest określenie kodów odpadów, jakie są wytwarzane w ramach prowadzonej działalności.

Kody odpadów BDO warsztat samochodowy 

Większość wytwarzanych odpadów w warsztatach samochodowych sklasyfikowanych zostało w grupach: 12,13,15,16 katalogu odpadów. Wszystkie kody znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.

W poniżej tabeli zostały wyszczególnione kody odpadów, z których moi klienci korzystają najczęściej, jednak każdy przedsiębiorca powinien dobrać kody indywidualnie zgodnie z zakresem prowadzonej działalności i odpadami powstającymi w jej wyniku. Kody oznaczone gwiazdką (*) są sklasyfikowanie jako kody niebezpieczne.  

KODY ODPADÓW BDO WARSZTAT SAMOCHODOWY
* BDO warsztat samochodowy kody odpadów

Odpady BDO warsztat samochodowy — zwolnienia

stnieją również limity dla danych ilości wytworzonych odpadów, uregulowanie w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019, które zwalniają z obowiązku prowadzenia ewidencji a co za tym idzie nie jest konieczne uzyskanie wpisu w rejestrze BDO. Poniższa tabela przedstawia przykładowe limity: 

ODPADY BDO WARSZTAT SAMOCHODOWY ZWOLNIENIA
* Kody odpadów BDO warsztat samochodowy

Sprawozdanie BDO warsztat samochodowy

Gdy uzyskamy wpis i numer BDO dla warsztatu samochodowego będziemy mogli wywiązać się z obowiązku sprawozdawczości rocznej, która dokonywana jest w rejestrze BDO. Sprawozdanie z wytworzonych odpadów, jak i wprowadzonych produktów czy produktów w opakowaniach składamy do 15 marca każdego roku za rok poprzedni. Cała procedura odbywa się za pośrednictwem systemu BDO, a sprawozdanie trafia do Marszałka Województwa właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. W sprawozdaniu wykazujemy m.in. ilości wytworzonych odpadów, w danym roku kalendarzowym, na podstawie stanów magazynowych, kart przekazania odpadu (dotyczących odpadów wytworzonych w danym roku) lub kart ewidencji odpadów podmiotów zobowiązanych do prowadzenia takiej ewidencji. 

Ewidencja odpadów w warsztacie samochodowym

Kolejnym z obowiązków nałożonych na przedsiębiorców wytwarzających odpady jest prowadzenie ewidencji. Ewidencja od 2021 musi być prowadzona wyłącznie za pośrednictwem rejestru BDO. Ustawodawca zobowiązuje do prowadzenia ewidencji zarówno ilościowej, jak i jakościowej zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów. Rozróżniamy dwa rodzaje ewidencji: uproszczona i pełna. Ewidencja uproszczona ogranicza się w zasadzie do informacji zawartych w KPO, czyli Kartach Przekazania Odpadów i jest ona dozwolona dla przedsiębiorstw, które nie przekroczą poniższych limitów wytworzonych odpadów:

 • odpady niebezpieczne (łącznie) do 100 kg rocznie 
 • odpady inne niż niebezpieczne (niebędące odpadami komunalnymi) do 5 ton rocznie

Po przekroczeniu ww. limitów wytwórca zobligowany jest do prowadzenia na bieżąco pełnej ewidencji za pomocą KEO, czyli Kart Ewidencji Odpadów. 

BDO mechanika pojazdowa — kary za niewywiązanie się z obowiązków związanych gospodarką odpadami

Konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących BDO mogą być bardzo dotkliwe i zaczynają się od 1 000 zł, a górna granica to nawet 1 000 000 zł. 

Kary administracyjne lub katy grzywny, mogą zostać nałożone m.in. w następujących sytuacjach:

 • gdy przedsiębiorca prowadzi działalność bez wymaganego wpisu do rejestru, 
 • dane we wniosku są niezgodne ze stanem faktycznym, 
 • sprawozdanie BDO zawiera niepełne lub błędne dane,
 • zmiany nanoszone we wpisie rejestracyjnym są niezgodne ze stanem faktycznym,
 • gospodarowanie odpadami odbywa się w sposób niezgodny z danymi, umieszczonymi we wniosku, 
 • brak prowadzenia wymaganej ewidencji BDO, 
 • nieprzechowywanie niezbędnych dokumentów, na podstawie których sporządzana jest ewidencja (obowiązek przechowywania dokumentów wynosi 5 lat), 
 • brak opłat rocznych w przypadku wprowadzających produkty lub produkty w opakowaniach
 • brak numeru rejestrowanego na dokumentach, związanych z prowadzoną działalnością, w przypadku wprowadzających produkty lub produkty w opakowaniach

Lista jest długa, a kary bardzo wysokie, dlatego warto zadbać o należyte wywiązanie się z nałożonych obowiązków i uregulować sprawy związane z BDO w swojej firmie. 

* powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (DBO)

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 399*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 249*

Sprawozdanie BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 399*

Aktualizacja BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 299*

Konsultacje BDO

Usługa obejmuje 60 minutową indywidualną konsultację z zakresu BDO dotyczącą Twojego problemu.

od 299*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 249*
Dyrektywa SUP

Dyrektywa SUP dla gastronomii i jednostek handlowych — najważniejsze obowiązki

Dyrektywa SUP w Polsce  Rok 2023 był rokiem, w którym w Polsce zaczęto wdrażać obowiązki związane tzw. dyrektywą plastikową. Jednak nie wszystkie...
Jak sprawdzić numer BDO

Jak sprawdzić numer BDO?

Jak sprawdzić numer BDO — jako że temat BDO jest nadal stosunkowo świeży, wielu przedsiębiorców ma bardzo małą wiedzę w zakresie obowiązków...
Uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów — co to takiego?

W moich wpisach na blogu można znaleźć artykuł dotyczący ewidencji odpadów. Wspomniałam tam również, że ewidencję dzielimy na: pełną ewidencję...
Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku — czyli wszystkie podstawowe informacje o rejestracji w systemie BDO. W artykule tym opiszę proces rejestracji w...
Kary BDO

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć?

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć? To najczęstsze pytanie, jakie otrzymuję od osób, które szukają u mnie pomocy w sprawach związanych z...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.
  * Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez BIONES sp. z o.o. m.in. w celu komunikacji z Tobą oraz w innych celach zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności

  * This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.