BDO odpady medyczne – 6 branż których dotyczy zagadnienie

by | 18 October 2022

BDO Odpady medyczne – definicja

Odpady medyczne, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, stanowią odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Po przeczytaniu tej definicji moglibyśmy dojść do wniosku, że kwestia odpadów medycznych może dotyczyć tylko szpitali czy placówek świadczących usługi w zakresie zdrowia oraz jednostek badawczych. Jednak taka interpretacja jest niestety błędna. 

Aby dobrze zrozumieć definicję odpadów medycznych, należy sięgnąć do doprecyzowania ww. ustawy, które znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 r. W rozporządzeniu tym znajduje się katalog odpadów, gdzie są dokładnie sklasyfikowane między innymi odpady medyczne. Odpady te są oznaczone kodami z grupy 18 jako odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną). W dalszej części artykułu zamieściłam tabelę z dokładnie wyszczególnionymi rodzajami tych odpadów. W grupie odpadów medycznych znajdują się też odpady oznaczone gwiazdką (*). Oznacza to, że są one zaklasyfikowane jako odpady niebezpieczne i wymagają specjalnego traktowania. 

Odpady niebezpieczne charakteryzują się co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych, wskazanych m.in. w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Do odpadów niebezpiecznych zaliczane są m.in. substancje o właściwościach żrących czy zakaźnych. Oznacza to, że wszystkie odpady zakaźne oraz różnego rodzaju chemikalia zakwalifikujemy jako odpady niebezpieczne. 

Odpady medyczne możemy również podzielić ze względu na sposób postępowania z nimi który jest też dokładnie przewidziany ww. ustawie.

Odpady medyczne dzielimy na:

 • odpady medyczne zakaźne
 • odpady medyczne zakaźne o ostrych krawędziach
 • odpady medyczne wysoce zakaźne, czyli takie, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze
 • odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne
 • odpady medyczne inne niż niebezpieczne

Kody odpadów medycznych BDO

Klasyfikację odpadów medycznych w BDO ze względu na ich rodzaj i kod, przedstawia poniższa tabela:

KODY ODPADOW MEDYCZNYCH BDO

Po przeanalizowaniu powyższej tabeli z kodami odpadów medycznych, łatwo można dojść do wniosku, jakie branże mogą wytwarzać tego rodzaju odpady, a co za tym idzie, mają obowiązek:

Powyższe zagadnienia są szczegółowo opisane na moim blogu i możesz się do nich bezpośrednio przenieść, klikając w dany odnośnik. Szerzej o systemie BDO można dowiedzieć się również z artykułu: Rejestr BDO — Sprawdź, co to jest i dowiedz się jak dokonać rejestracji w systemie.

Na potrzeby tego artykułu krótko opiszę tylko te najpopularniejsze branże, które z racji wytwarzanych odpadów medycznych będą podlegały pod BDO, a są to:

 • gabinety lekarskie,
 • gabinety dentystyczne i stomatologiczne,
 • apteki,
 • gabinety urody estetycznej,
 • studia tatuażu,
 • gabinety weterynaryjne.

BDO a gabinet lekarski

Lekarze prowadzący prywatne gabinety lekarskie bardzo często mają styczność z pacjentami z chorobami zakaźnymi. Podczas badania powstają odpady w postaci  zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej czy narzędzi jednorazowych używanych do badania pacjentów. Są to odpady, które mogą być zakażone jakimiś drobnoustrojami chorobotwórczymi, czy też mieć kontakt z krwią lub wydzielinami pacjentów. Opady te można zaklasyfikować pod kodem 18 01 03*. Są to odpady niebezpieczne, które powinny być odpowiednio składowane, oraz  ewidencjonowane za pośrednictwem rejestru BDO.

BDO w gabinecie stomatologicznym

Przyglądając się pracy gabinetów stomatologicznych, jesteśmy w stanie wskazać znacznie więcej odpadów, które zaklasyfikujemy jako odpady medyczne. 

Podczas pracy dentysty powstają takie odpady jak: 

 • odpady z drobnoustrojami chorobotwórczymi, 
 • chemikalia, 
 • pozostałości po amalgamacie dentystycznym, 
 • narzędzia i opatrunki skażone biologicznie,
 • jednorazowe środki ochrony osobistej.

Ponadto powstaje sporo odpadów po sterylizacji, która jest na porządku dziennym w gabinetach dentystycznych. Tak więc grupa odpadów medycznych, przytoczona w powyższej tabeli jest znacznie szersza w przypadku działalności gabinetu dentystycznego i BDO. 

Co za tym idzie gabinety dentystyczne również powinny zainteresować się bazą BDO w odniesieniu do prowadzonej działalności. 

Kwestia BDO w gabinecie stomatologicznym nie powinna być ignorowana, gdyż ustawodawca przewidział dotkliwe kary za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków.

BDO apteka

Apteka w kontekście BDO i odpadów medycznych też będzie się kwalifikowała do uzyskania wpisu w rejestrze. Jednak w tym przypadku może się pojawić również kwestia opakowań oraz opłaty recyklingowej. 

Do niedawna większość aptek zbierała odpady w postaci leków przeterminowanych o kodzie 18 01 09. W ostatnich czasachapteki wprowadziły w swoich placówkach nowe świadczenia takie jak szczepienia przeciw COVID i grypie oraz wykonywanie testów antygenowych. To spowodowało, że zaczęły wytwarzać nowe rodzaje odpadów zaklasyfikowane jako odpady medyczne zakaźne i niezakaźne sklasyfikowane pod kodami 18 01 03* i 18 01 04.

BDO sprawozdanie apteka 

Apteki często wytwarzają w swoich placówkach leki na zamówienie, co wiąże się z wprowadzaniem opakowań na rynek naszego kraju. Jest to kolejna przesłanka, która obliguje te placówki do wywiązywania się z obowiązków związanych z BDO i składania również sprawozdań z wprowadzonych produktów w opakowaniach. 

Ponadto apteki, które wydają  do sprzedawanych lekarstw torebki jednorazowe z tworzyw sztucznych, powinny pobierać za nie opłatę recyklingową oraz przekazywać ją do Marszałka Województwa. Oprócz tego zobowiązane są do złożenia dodatkowego sprawozdania, w którym wykazują ilości zakupionych i wydanych reklamówek w danym roku. 

Tak więc apteki w zależności od zakresu prowadzonej działalności mogą mieć dużo więcej obowiązków względem BDO niż branże z dwóch poprzednich przykładów.

BDO ODPADY MEDYCZNE

BDO odpady medyczne

Definicja odpadów medycznych zapisana ustawie o odpadach nie jest jednoznaczna i jej zapisy dotyczą dużo szerszego grona podmiotów, niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Warto przeanalizować tabelę kodów odpadów medycznych BDO, aby dokładnie sprawdzić czy nasza działalność powinna się wywiązywać z obowiązków nałożonych przez ustawodawcę w kontekście BDO i odpadów medycznych.

BDO studio tatuażu

Studia tatuażu z racji swojej specjalizacji podczas procesu wykonywania tatuaży używają urządzeń wyposażonych w igły. W trakcie tatuowania dochodzi do przerwania tkanki, a liczne nakłucia powodują delikatne krwawienie. Krwawienie jest neutralizowane przy pomocy papierowych podkładów i ręczników. Podczas procesu tatuowania powstaje wiele odpadów zaliczanych do zakaźnych i sklasyfikowanych pod kodem 18 01 03*.

Ponadto zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju ze względów sanitarnych, jednorazowe środki ochrony osobistej, sorbenty użyte do czyszczenia stanowiska pracy oraz folie zabezpieczające takie stanowiska należy traktować jako niebezpieczne odpady medyczne i umieszczać w specjalnie przygotowanych pojemnikach na odpady medyczne. 

Wymienione odpady wymagają specjalnego traktowania, należy je przechowywać w odpowiedni sposób oraz przekazywać do utylizacji.

BDO weterynaria

Do uzyskania wpisu w rejestrze są również zobligowani weterynarze prowadzący przychodnie dla zwierząt. Tak jak w powyższych przykładach w klinikach weterynaryjnych wytwarzane są odpady sklasyfikowane w grupie 18 kodów odpadów.

Przypomnijmy, że zakład leczniczy dla zwierząt wytwarzający odpady weterynaryjne, które są sklasyfikowane jako niebezpieczne jest zobowiązany również do prowadzenia ewidencji odpadów w systemie BDO. 

BDO odpady medyczne – kary za nieprzestrzeganie przepisów

Jak można zauważyć, definicja odpadów medycznych zapisana ustawie o odpadach nie jest jednoznaczna i jej zapisy dotyczą dużo szerszego grona podmiotów, niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Podmioty wytwarzające odpady z grupy 18 są zobligowane do wywiązania się z szeregu obowiązków w odniesieniu do bazy BDO. Każdy z tych obowiązków jest tak samo ważny, a jego niedopełnienie wiążę się z karami pieniężnymi lub nawet karą aresztu. 

Administracyjną karę pieniężną wymierza się m.in. za:

 • zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi odpadami, substancjami lub materiałami,
 • mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne,
 • zbieranie i magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami,
 • prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru,
 • brak prowadzonej na bieżąco ewidencji,
 • niezłożenie sprawozdania rocznego .

BDO odpady medyczne – wysokość kar

Administracyjna kara pieniężna za naruszenia związane z odpadami medycznymi o BDO wynosi nie mniej niż 5000 zł a górna granica to nawet 1 000 000 zł! Jeśli kara jest nakładana po raz kolejny, wymierza się ją w dwukrotnej wysokości.

* powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (DBO)

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 399*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 249*

Sprawozdanie BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 399*

Aktualizacja BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 299*

Konsultacje BDO

Usługa obejmuje 60 minutową indywidualną konsultację z zakresu BDO dotyczącą Twojego problemu.

od 299*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 249*
Jak sprawdzić numer BDO

Jak sprawdzić numer BDO?

Jak sprawdzić numer BDO — jako że temat BDO jest nadal stosunkowo świeży, wielu przedsiębiorców ma bardzo małą wiedzę w zakresie obowiązków...
Uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów — co to takiego?

W moich wpisach na blogu można znaleźć artykuł dotyczący ewidencji odpadów. Wspomniałam tam również, że ewidencję dzielimy na: pełną ewidencję...
Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku — czyli wszystkie podstawowe informacje o rejestracji w systemie BDO. W artykule tym opiszę proces rejestracji w...
Kary BDO

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć?

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć? To najczęstsze pytanie, jakie otrzymuję od osób, które szukają u mnie pomocy w sprawach związanych z...
Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO — tytuł tego artykułu, nie został wybrany przypadkowo. W związku z konsultacjami, jakie prowadzę...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.
  * Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez BIONES sp. z o.o. m.in. w celu komunikacji z Tobą oraz w innych celach zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności: https://biones.pl/polityka-prywatnosci/

  error: Zawartość tej strony jest chroniona!