Rejestracja BDO a import — jakie są obowiązki importera?

by | 14 April 2023

Obecnie w Polsce coraz prężniej rozwija się rynek e-commerce. Dzisiaj biznes ten przyciąga coraz większe grono przedsiębiorców. Dzięki nowym, łatwiejszym sposobom docierania do klientów, oraz możliwości skalowania biznesu, importerów przybywa. Duży wpływ na rozwój tego sektora ma również globalizacja. Łatwiejszy dostęp do rynków zagranicznych wykorzystuje wiele firm i na własną rękę importuje towary, kupując je bezpośrednio od producentów. Należy przy tym pamiętać, że na importera nałożone są różne obowiązki — między innymi rejestracja w systemie BDO. Z tego artykułu dowiesz się, jakie masz obowiązki związane z rejestracją w tym systemie.

Co to jest BDO?

Zacznijmy od przybliżenia czym jest BDO. BDO to akronim od nazwy Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Jest to system, który gromadzi dane o podmiotach wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, opakowania, sprzęt elektryczny i elektrowniczy, baterie i akumulatory,  a także o podmiotach gospodarujących odpadami. W przypadku importera przede wszystkim należy skupić się na kwestii wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wprowadzania baterii i akumulatorów, wprowadzania produktów oraz produktów w opakowaniach. Poruszę również temat gospodarowania odpadami, ponieważ może on również dotyczyć importerów.

Kiedy trzeba zgłosić się do BDO?

Co do zasady zgłosić się do BDO należy jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Z doświadczenia jednak wiem, że bardzo dużo firm nie jest świadomych tego obowiązku i mimo że powinni uzyskać wpis do BDO, nie zrobili tego na czas. W takich przypadkach należy dokonać rejestracji niezwłocznie, aby jak najszybciej uzyskać numer rejestrowy. Urząd na nadanie numeru BDO ma 30 dni od daty złożenia wniosku.

Kto musi się zarejestrować w systemie BDO?

Ustawodawca w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. określa kto i w jakim zakresie musi zarejestrować się w systemie BDO. Poniżej znajduje się ogólna lista podmiotów zobowiązanych do rejestracji w systemie BDO.

Do rejestracji w systemie BDO zobowiązane są m.in. podmioty które:

 • wytwarzają  i gospodarują odpadami
 • wprowadzają na rynek krajowy:
  • produkty w opakowaniach, 
  • pojazdy, 
  • oleje,
  • smary, 
  • opony, 
  • baterie bądź akumulatory
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań 
 • przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Z powyższej listy jasno wynika, że importerzy oraz nabywający towarów z unii europejskiej są zobowiązani do rejestracji w systemie BDO.

Rejestracja BDO a import

Rejestracja BDO a import – pamiętaj!

Importerzy oraz nabywający towarów z unii europejskiej są zobowiązani do rejestracji w systemie BDO.

Kto nie musi rejestrować się w BDO?

Od powyższej listy istnieje kilka wyjątków, jednak dotyczą one wyłącznie wytwórców odpadów. Zwolnienie z rejestracji w BDO ustawodawca przewidział dla następujących podmiotów:

 • wytwórców odpadów zwolnionych z prowadzenia ewidencji BDO (są to podmioty, które wytwarzają odpady mieszczące się w limitach określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów)
 • wytwórcy odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu w związku z posiadaniem decyzji w zakresie wytwarzania odpadów. 
 • wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
 • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne
 • wytwórców odpadów komunalnych

BDO a import

W przypadku importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów podstawową kwestią w BDO jest import towarów w opakowaniach (wprowadzanie produktów w opakowaniach). Importowany towar w przeważającej części zapakowany jest w opakowanie producenta oraz dodatkowo opakowanie zbiorcze i opakowanie transportowe. Produkty są również zabezpieczane przed uszkodzeniem wypełniaczami tj. papier, folia bąbelkowa czy tzw. chrupki.  Z tych opakowań, zarówno jednostkowych, zbiorczych, jak i transportowych, importer musi się rozliczyć. Importer w tym przypadku traktowany jest jako podmiot, który po raz pierwszy wprowadził produkty w opakowaniach na rynek krajowy.

Należy pamiętać, że opakowaniem będzie jednakowo karton, folia, wypełniacze, butelki, puszki, palety, a nawet etykiety. Wszystko to, co zostanie użyte do zapakowania, zabezpieczenia i transportu produktów.

Kolejną ważną kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest rodzaj importowanych towarów. Sprowadzając do kraju sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym baterie i akumulatory, które są w sprzęcie,  firma powinna dodać tą informację do wpisu BDO. Szerzej o obowiązkach w BDO dla importerów napiszę w dalszej części artykułu. 

BDO dla importerów samochodów

Oddzielną uwagę należy poświęcić importerom samochodów. Skupię się tu przede wszystkim na imporcie aut używanych, gdyż takie samochody nie posiadają żadnych dodatkowych zabezpieczeń opakowaniowych i przeważnie są sprowadzane do naszego kraju na kołach lub na lawecie. Importera samochodów, BDO będzie dotyczyło nie tylko w kontekście samych pojazdów, ale również wprowadzanych produktów. Jak już wcześniej wspomniałam obowiązek rejestracji w BDO mają również podmioty, które wprowadzają na rynek polski takie produkty jak oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory. Jako że ww. produkty są częścią składową samochodu importer musi się rozliczyć w BDO z wprowadzenia tych produktów na rynek Polski. 

BDO a import z Chin

W dzisiejszych czasach dominuje import z rynków azjatyckich, a w szczególności z Chin. Jednak w świetle przepisów BDO, import z Chin jest traktowany tak samo, jak z innych krajów świata czy nawet rynku wewnątrzwspólnotowego. Jednak przy okazji importu z Chin, chciałam poruszyć dodatkową kwestię, która może dotyczyć wszystkich importerów. 

Import towarów z Chin kojarzy się z bardzo dużymi wolumenami towarów, a co za tym idzie również dużymi ilościami materiałów użytych do zabezpieczenia przesyłek. Bardzo często takie materiały nie nadają się do ponownego użytku i są przeznaczone do utylizacji. W takich przypadkach, jeżeli ilość danego opakowania, które stało się odpadem, przekroczy ilości podane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu  z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji takich odpadów, a co za tym również wpisu do rejestru BDO. Tabele dotyczące tych limitów można sprawdzić w tym artykule: https://biones.pl/ewidencja-odpadow/

BDO — Obowiązki importera

Jak już wcześniej wspomniałam rejestracja w BDO, to nie jedyny obowiązek importera. Po uzyskaniu wpisu do BDO importer musi wywiązać się z szeregu dodatkowych obowiązków. Wszystkie wymienione poniżej obowiązki są tak samo ważne i nie należy ich bagatelizować, gdyż ustawodawca przewidział sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów. 

 1. Rejestracja w systemie BDO
 2. Numer BDO — należy go umieszczać na dokumentach firmowych, a w szczególności na umowach, fakturach i paragonach. 
 3. Ewidencja BDO — należy ją prowadzić rejestrując masę wprowadzonych opakowań i produktów. Ewidencja powinna być przechowywana przez okres 5 lat. W przypadku obowiązku prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów należy prowadzić taką ewidencję w systemie BDO. Więcej o ewidencji odpadów pisałam w tym artykule: https://biones.pl/ewidencja-odpadow/
 4. Sprawozdania BDO — należy składać raz w roku do 15 marca, a zakres sprawozdań różni się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i importowanych towarów. 
 5. Opłata produktowa — należy ją uiszczać raz w roku do 15 marca. Opłatę wylicza się na podstawie masy i rodzaju wprowadzonych opakowań i produktów na rynek naszego kraju. 
 6. Opłata na kampanie edukacyjne — należy ją uiszczać raz w roku do końca grudnia, a wylicza się ją na podstawie ceny netto wprowadzonych opakowań.
 7. Opłata roczna w BDO — uiszcza się ja raz w roku, do końca lutego a jej wysokość zleży od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorstw lub 300 zł dla pozostałych.

Jaka kara za brak wpisu do BDO?

Za nieprzestrzeganie przepisów związanych z BDO przewidziane są sankcje karne. Potrafią być one bardzo dotkliwe, dlatego warto mieć świadomość, co może grozić przedsiębiorcy za brak wymaganego wpisu do BDO, czy za nieumieszczenie numeru BDO na dokumentach. Ustawodawca przewidział następujące kary:

 • kara za brak złożonego wniosku o wpis do rejestru,  o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – areszt albo grzywna
 • kara za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • kara za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł

Ile kosztuje prowadzenie BDO?

Ile kosztuje prowadzenie BDO — jest to bardzo częste pytanie, które otrzymuję praktycznie codziennie. Niestety nie można na nie odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ każdy biznes jest inny i będzie wymagał innego zakresu prac. Dlatego do każdego przedsiębiorcy podchodzę indywidualnie i staram się  dopasować cenę, która będzie adekwatna do nakładów pracy, a zarazem satysfakcjonująca dla obydwóch stron. Są jednak pewne minima, które można zastosować do najprostszych spraw i taki cennik znajdziesz tutaj.

Podsumowanie

Jak już można było zauważyć po lekturze tego artykułu, temat BDO jest bardzo szeroki i nie zawęża się jedynie do rejestracji firmy w tym systemie. Ilość obowiązków jest znacznie szersza, a wile zależy od rodzaju wykonywanej działalności czy skali. Zachęcam jednak żeby nie bagatelizować tych obowiązków i nie odkładać ich realizacji na przyszłość. Wysokość kar przewidzianych za niewywiązanie się z obowiązków może dać do myślenia oraz sugeruje, jak ważne dla ustawodawcy jest, to aby baza BDO zawierała aktualne dane oraz aby były w nim zarejestrowane wszystkie obligowane do tego podmioty.

* Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i ma na celu poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (DBO).

Katarzyna Podsiad

Na co dzień pomagam małym i średnim firmom wywiązać się z obowiązków związanych z rejestracją oraz obsługą systemu BDO. Zagadnieniami związanymi z BDO zajmuję się od momentu wejścia w życie przepisów, które nałożyły na przedsiębiorców obowiązek rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Rejestracja BDO

Usługa obejmuje ustalenie zakresu działalności firmy, przeprowadzenie audytu w celu weryfikacji obowiązku rejestracji,  ustalenie kodów odpadów, działów do wpisu oraz przygotowanie i złożenie wniosku

od 399*

Ewidencja BDO

Usługa obejmuje obsługę systemu BDO wraz z prowadzeniem ewidencji.

od 249*

Sprawozdanie BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie sprawozdania na podstawie dostarczonych dokumentów.

od 399*

Aktualizacja BDO

Usługa obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku aktualizacyjnego lub wniosku o wykreślenie z rejestru BDO.

od 299*

Konsultacje BDO

Usługa obejmuje 60 minutową indywidualną konsultację z zakresu BDO dotyczącą Twojego problemu.

od 299*

Pomoc de minimis BDO

Usługa obejmuje przygotowanie wniosku o pomoc de minimis dla wprowadzających produkty w opakowaniach do 1 tony rocznie.

od 249*
Jak sprawdzić numer BDO

Jak sprawdzić numer BDO?

Jak sprawdzić numer BDO — jako że temat BDO jest nadal stosunkowo świeży, wielu przedsiębiorców ma bardzo małą wiedzę w zakresie obowiązków...
Uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów — co to takiego?

W moich wpisach na blogu można znaleźć artykuł dotyczący ewidencji odpadów. Wspomniałam tam również, że ewidencję dzielimy na: pełną ewidencję...
Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku

Rejestracja w BDO krok po kroku — czyli wszystkie podstawowe informacje o rejestracji w systemie BDO. W artykule tym opiszę proces rejestracji w...
Kary BDO

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć?

Kary BDO — jakie są i czy da się ich uniknąć? To najczęstsze pytanie, jakie otrzymuję od osób, które szukają u mnie pomocy w sprawach związanych z...
Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO

Ewidencja wprowadzanych opakowań i produktów a BDO — tytuł tego artykułu, nie został wybrany przypadkowo. W związku z konsultacjami, jakie prowadzę...

Jeżeli potrzebujesz pomocy związanej z BDO, skontaktuj się ze mną za pomocą tego formularza lub zadzwoń.
  * Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez BIONES sp. z o.o. m.in. w celu komunikacji z Tobą oraz w innych celach zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce Prywatności

  * This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  error: Zawartość tej strony jest chroniona!